Terms and Conditions

ARTIKEL 1:DEFINITIES

1.1.   In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Opdrachtgever: De wederpartij van Skyframes B.V.

 

Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van diensten.

 

ARTIKEL 2:ALGEMEEN

2.1.   Deze voorwaarden gelden voor   iedereaanbieding, offerte en overeenkomst tussen Skyframes B.V en

Opdrachtgever waarop Skyframes B.V deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Skyframes B.V, voor de

uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn

overeengekomen.

 

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand

gewezen.

 

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn

of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst

volledig van toepassing. Skyframes B.V en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden ten einde nieuwe

bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen over een te komen, waarbij indien en voor

zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

ARTIKEL 3:AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1.   Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ten zij in het aanbod een uitdrukkelijke schriftelijke termijn voor aanvaarding is

opgenomen.

 

3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,

alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten,

tenzij anders aangegeven.

 

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Skyframes B.V

daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding

tot stand, tenzij Skyframes B.V anders aangeeft.

 

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Skyframes B.V niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht

tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

ARTIKEL 4:UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, INFORMATIE EN MIDDELEN

4.1    Skyframes B.V zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig Skyframes B.V de eisen van goed

vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de kundigheid die opdrachtgever redelijkerwijs van Skyframes B.V

mag verwachten. Skyframes B.V kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd

resultaat.

 

4.2.   Skyframes B.V bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt

daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede

uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Skyframes B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten

verrichten door derden.

 

 

4.3.   De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze,

waarvan Skyframes B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort

te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig

en behoorlijk aan Skyframes B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde

gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan Skyframes B.V. zijn verstrekt, heeft Skyframes B.V. het recht de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de

gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4.4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle middelen en voorzieningen, waarvan Skyframes B.V. aangeeft dat

deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn

voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en ten allen tijde aan Skyframes B.V. ter beschikking staan en naar

behoren functioneren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen niet afdoende ter

beschikking van Skyframes B.V. zijn, heeft Skyframes B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te

schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de

Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4.5.   Opdrachtgever staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Skyframes B.V.

verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Skyframes B.V. is niet aansprakelijk voor schade,

van welke aard ook, doordat Skyframes B.V. is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens e.d., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Skyframes B.V. kenbaar behoorde te zijn.

 

4.6.   Opdrachtgever is gehouden Skyframes B.V. onverwijld te informeren omtrent wijzigingen in de verstrekte

gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

 

4.7.   Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Skyframes B.V. de uitvoering

van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de

daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

4.8. Indien door Skyframes B.V. of door Skyframes B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht

werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie,

draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

ARTIKEL 5:WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1.   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om

de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de

overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van

de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Skyframes B.V. zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de

hoogte   stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft Opdrachtgever geen recht op

schadevergoeding.

 

5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal

Skyframes B.V. de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Skyframes B.V. is gerechtigd aan Opdrachtgever

meerkosten in rekening te brengen.

 

5.4.   Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Skyframes B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of

aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

ARTIKEL 6:CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN

6.1.   De overeenkomst tussen Skyframes B.V. en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit

de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2.   Is binnen de looptijd van     de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn

overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de

Opdrachtgever Skyframes B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6.3.   De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens

termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Skyframes B.V. de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert

binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

 

ARTIKEL 7:OPZEGGING

7.1.   Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één

kalendermaand door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient

schriftelijk te geschieden middels aangetekend schrijven.

 

7.2.   Opdrachtgever is gehouden om bij het plaatsen van de order een aanbetaling van 50% van de in totaal geoffreerde

bedragen te doen. In geval van een tussentijdse beëindiging van een opdracht aangegaan voor bepaalde tijd blijft

Opdrachtgever de aanbetaling verschuldigd, voor zover deze nog niet is voldaan. De aanbetaling heeft te gelden als

een betaling voor door Skyframes B.V. gemaakte of onherroepelijk nog te maken kosten en kan derhalve niet

worden teruggevorderd

 

7.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Skyframes B.V., zal Skyframes B.V. in overleg met

Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en

omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

7.4.   Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Skyframes B.V. extra kosten met zich meebrengt, is

Opdrachtgever verplicht deze aan Skyframes B.V. te betalen met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 8

en 9 van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 8:VERGOEDING

8.1.   Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen.

 

8.2.   Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van

werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Skyframes B.V.,

geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is

overeengekomen.

8.3. De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

8.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening

worden gebracht.

8.5. Indien Skyframes B.V. met de Opdrachtgever een vaste vergoeding of uurtarief overeenkomt, is Skyframes B.V.

gerechtigd tot verhoging van deze vergoeding of tarief, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de

overeenkomst.

8.6. Voorts is Skyframes B.V. gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en

levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

8.7. Daarnaast mag Skyframes B.V. de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt

dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd

ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Skyframes B.V., dat in redelijkheid

niet van Skyframes B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het

oorspronkelijk overeengekomen vergoeding. Skyframes B.V. zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen

tot verhoging van de vergoeding of tarief in kennis stellen. Skyframes B.V. zal daarbij de omvang van en de datum

waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

ARTIKEL 9:BETALING

9.1.   Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door

storting of overmaking op de door Skyframes B.V. aangegeven bankI of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte

van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

9.2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van

rechtswege    in   verzuim.   Opdrachtgever     is   alsdan    een   rente   verschuldigd     gelijk   aan   de   geldende    wettelijke

handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in

verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als

volledige maand wordt gerekend.

 

9.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van

Skyframes B.V. op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

 

9.4.   Skyframes B.V. heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen toe te rekenen tot de volgende posten in

aflopende volgorde:

 

  1. de kosten, vervolgens in mindering van de
  2. opengevallen renten; en,
  3. tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.

 

Skyframes B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de

Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Skyframes B.V. kan volledige aflossing van de

hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden

voldaan.

 

ARTIKEL 10:EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1.    Alle door Skyframes B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen,

tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Skyframes B.V. totdat de

Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Skyframes B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen, dit ter

beoordeling van Skyframes B.V..

10.2.    De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige

andere wijze te bezwaren.

10.3.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen

vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Skyframes B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag

worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.4.    De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te

houden tegen brand, ontploffingsI en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op

eerste verzoek ter inzage te geven.

10.5.    Door   Skyframes B.V. geleverde zaken, die krachtenshet onder       1. van dit artikel bepaalde onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het        kader van een normale bedrijfsuitoefening worden

doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.6.    Voor het geval dat Skyframes B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de

Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Skyframes B.V. of door deze

aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Skyframes B.V. zich bevinden en

die zaken mede terug te nemen.

 

ARTIKEL 11:INCASSOKOSTEN

11.1.    Alle in redelijkheid door Skyframes B.V. in verband met de nietI of niet tijdige nakoming door de Opdrachtgever

van   diens   betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke enbuitengerechtelijke (incassoI)kosten, zijn voor

rekening van de Opdrachtgever.

11.2.    Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 12: Onderzoek, reclames

12.1.    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch

uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan SkyFrames.

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te

bevatten, zodat Skyframes B.V. in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de betalingsverplichting van

Opdrachtgever niet op, behoudens voorzover de Skyframes B.V. aan Opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft

gegeven dat deze de reclame (deels) gegrond acht.

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal Skyframes B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,

tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de

Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan

SkyFrames B.V. een gedeelte van het reeds betaalde honorarium terugbetalen zonder verdere uitvoering aan de

opdracht te geven en zal Skyframes B.V. in voorkomend geval slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de

grenzen van artikel 16.

 

ARTIKEL 13:VERVALTERMIJN

13.1     Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat BKNI

Productions de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op

grond van het bepaalde in artikel 12.1 is gebeurd onverwijld schriftelijk aan Skyframes B.V. kenbaar te maken

en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan

wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij

gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor

bedoelde termijn.

 

ARTIKEL 14:OPSCHORTING EN ONTBINDING

14.1. Skyframes B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,

indien:

 

I    Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 

I    Na het sluiten van de overeenkomst Skyframes B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven

te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen

dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten

voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 

I    Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn

verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

14.2.    Voorts is Skyframes B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen

welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en

billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van

dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Skyframes B.V. op de Opdrachtgever

onmiddellijk opeisbaar. Indien Skyframes B.V. de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn

aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4.    Skyframes B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 15:TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

15.1.    Indien Skyframes B.V. aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft

gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek van Skyframes B.V. binnen 14 dagen in

oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

15.2.    Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting tot teruggave, is Opdrachtgever

verplicht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan Skyframes B.V.

te vergoeden.

 

ARTIKEL 16:AANSPRAKELIJKHEID

16.1.    Indien Skyframes B.V. aansprakelijk mocht zijn voor veroorzaakte schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt

tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

16.2     De aansprakelijkheid van Skyframes B.V. voor schade van de Opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet

tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal tweemaal het bedrag

van het honorarium, dat door Skyframes B.V. aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten

van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het

honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op         de laatste drie maanden waarin die

werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door Skyframes B.V. aan de Opdrachtgever verschuldigde

schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van BKNI

Productions in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van €2000,= voor

zover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande geldt niet ingeval

van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Skyframes B.V.. Onder Skyframes B.V. zijn

in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij

de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

16.3     Skyframes B.V. is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet heeft

voldaan aan zijn uit artikel 4.3 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door Opdrachtgever verstrekte

informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.5 instaat, tenzij deze schade mede is

veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van Skyframes B.V..

16.4     Skyframes B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door

Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade in overwegende mate mede

is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Skyframes B.V..

16.5     Skyframes B.V. is overigens steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of

ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

16.6     Skyframes B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet

of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Skyframes B.V..

 

ARTIKEL 17:VRIJWARINGEN

 

17.1.    De Opdrachtgever vrijwaart Skyframes B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van

intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de

overeenkomst worden gebruikt.

17.2.    Indien Opdrachtgever aan Skyframes B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,

garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

17.3     Opdrachtgever vrijwaart Skyframes B.V. voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt

met of voortvloeit uit de door Skyframes B.V. uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Skyframes B.V.

daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 16 niet jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is.

 

ARTIKEL 18:RISICOIOVERGANG

18.1.    Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever

over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de

macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

ARTIKEL 19:OVERMACHT

19.1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg

van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het

verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

19.2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BKNI

Productions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Skyframes B.V. niet in staat is de verplichtingen na te

komen. Werkstakingen in het bedrijf van Skyframes B.V. worden daaronder begrepen.

19.3.    Skyframes B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)

nakoming verhindert, intreedt nadat Skyframes B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.

19.4.    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst

te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

19.5.    Voor zoveel Skyframes B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen

uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Skyframes B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen

als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 20:GEHEIMHOUDING

20.1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun

overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de

andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

20.2.    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Skyframes B.V. gehouden is

vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en

Skyframes B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of

toegestaan recht van verschoning, dan is Skyframes B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of

schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige

schade, hierdoor ontstaan.

 

 

ARTIKEL 21:INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

21.1.    Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Skyframes B.V. zich de rechten

en bevoegdheden voor die Skyframes B.V. toekomen op grond van de Auteurswet en alle andere toepasselijke

wetgeving omtrent intellectuele eigendom.

21.2.    Alle door Skyframes B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen,

tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet

door hem zonder voorafgaande toestemming van Skyframes B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of

ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

21.3.    Skyframes B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere

doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

21.4     Indien Skyframes B.V. gebruik maakt van nietIrechtenvrije muziek of voiceImateriaal, draagt de opdrachtgever

zelf de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik en/of registratie hiervan.

Opdrachtgever vrijwaart Skyframes B.V. voor alle schade die voortvloeit uit onrechtmatig of onjuist gebruik van

dat materiaal, inclusief eventuele BUMAISTEMRA (na)Iheffingen.

 

ARTIKEL 22:NIETIOVERNAME PERSONEEL

22.1.    De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op

generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg  ter zake heeft plaatsgehad met Skyframes B.V.,

medewerkers van Skyframes B.V. of van ondernemingen waarop Skyframes B.V. ter uitvoering van deze

overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in

dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

ARTIKEL 23:GESCHILLEN

23.1.    De rechter in de vestigingsplaats van Skyframes B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,

tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

23.2.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil

in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24: Toepasselijk recht

24.1.    Alle rechtsverhoudingen tussen Skyframes B.V. en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van

toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

ARTIKEL 25:VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

25.1.    Deze voorwaarden zijn geplaatst op de website van Skyframes B.V..

25.2.    Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van

de overeenkomst

 

Tarieven:= Aerialshots dag tarief:1400 ex. BTW.

Aerialshots halve dag tarief: 800 ex. BTW.

Nabewerking/Productie: 75 per uur ex. BTW.

 

Bovengenoemde prijzen zijn alle exclusief reiskosten/overnachtings vergoeding
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Are you interested in booking SkyFrames for your event or do you have any further queries?

Name

Email

Phone

Message

Berend Jan van Meerten: +316 14759703

Wichert Kooloos: +31 6 47 93 45 38

 

 

Skyframes B.V., Rotterdamseweg 183C, 2629 HD Delft.
Rabobank 15.47.89.763, KvK Haaglanden nr. 59815949.

 

terms and conditions